Uncategorized

Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ Nᴀᴍ Oᴋ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴏ́ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ 3 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Nᴀᴍ – Nᴀᴍ Oᴋ (Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ, ʜᴏᴛ Tɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ).

Tang lễ Nam Ok được tổ chức tại Bắc Giang

Tᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ Nᴀᴍ Oᴋ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ
Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ Nᴀᴍ Oᴋ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Nᴀᴍ Oᴋ đᴀ̃ ᴘʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ.

Đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴍᴀ̂́ᴛ đɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ Nᴀᴍ Oᴋ. Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV đᴀ̃ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Duy Thường TV lên tiếng khi có nhiều bình luận hướng về người em đã khuất

Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ

Dᴜʏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ TV ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ
Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Đᴀ̀ᴏ Vᴀ̆ɴ Tʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂ɴʜ) ᴠɪᴇ̂́ᴛ:

‘Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜɪ̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ 1 ɢᴏ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴇᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜɪ xᴇ ɴʜᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴏ́ đᴏᴀ̣ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?’.

Dᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀ̃ʏ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉.

‘Kʜᴏᴀɴ ɴᴏ́ɪ đᴇ̂́ɴ đᴜ́ɴɢ sᴀɪ. Đᴜ́ɴɢ sᴀɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ. Vᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ɴᴇ̀, ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̉ɪ ɴʜᴇ̣, “ɴᴇ̂́ᴜ” ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ,? Cᴏ́ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Cᴏ́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?,… ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜɪ̀ xɪɴ ʜᴀ̃ʏ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ̉. Đᴜ̛̀ɴɢ đᴏ̣̂ᴄ ᴍᴏ̂̀ᴍ đᴏ̣̂ᴄ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tʜᴀ̂ɴ!’ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̣ɴ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Related Articles

Back to top button