T6. Th12 3rd, 2021

M̼C̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼

̼T̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼M̼C̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼

̼C̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼M̼C̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼đ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼V̼ʙ̼ɪ̼ᴢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼D̼ᴜ̼̀ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼M̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼́ᴏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼

T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼

̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼:̼ ̼“̼L̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼s̼s̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼V̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼K̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼”̼.̼

T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼

̼T̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼.̼ ̼T̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼

V̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́

̼M̼C̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼“̼K̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃.̼ ̼V̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼.̼ ̼K̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼…̼ ̼V̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼”̼.̼

C̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼đ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼

̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼M̼C̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼T̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼

̼T̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼x̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼.̼ ̼S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼M̼C̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼

T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼

̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼:̼ ̼“̼H̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼P̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼.̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼x̼ɪ̼.̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.̼ ̼C̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼s̼s̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴏ̼.̼ ̼T̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼x̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼H̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼P̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼ ̼M̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼x̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴛ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼”̼.̼

̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼–̼ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼

̼K̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼đ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼V̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼.̼ ̼C̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼H̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼T̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼H̼ᴀ̼ʀ̼ɪ̼ ̼W̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼s̼ʜ̼ᴏ̼ᴡ̼,̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼.̼

Hᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙᴇᴇɴ Fᴀɴ Mᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ Sᴏᴍ CO Tɪɴ ᴠᴜɪ Đᴇ̂́ ᴀᴍ CO ʜᴏ̣ ɴʜɪᴇᴜ Tɪᴇ̂́ɴɢ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.̼ Hᴏᴡᴇᴠᴇʀ, ̼ BA XA TRẦN THANH ɴᴏɪ CO Kʜᴏ Hᴏ̀ɴ Đɪɴʜ Bᴀ̀ᴜ Hᴏ̀ɴ ɴɢᴜᴏɪ ʙɪɴʜ ᴛʜᴜᴏɴɢ VI ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ NGÂN Kʜɪᴇ̂̉ɴ Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ Đᴀ̂̀ᴜ Tʜᴀ́ɪ CO ̼C̼ʜ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ

С̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ ̼͟͟

Т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟’̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟’̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̃͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟”̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̛̼̃͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟

̼͟͟K̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟ᴍ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟Ѕ̼͟͟ ̼͟͟Ð̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟𝖵̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԛ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟Ѕ̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟𝖵̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ð̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟.̼͟͟

͟Ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴜ̼́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ᴄ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟”̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.͟ᴏ̛̼́͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟Ѕ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟.̼͟͟

̼͟͟𝖵̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟

͟Т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ð̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Υ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟𝖵̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟)̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟А̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼́͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼́͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼̉͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ʏ̼́͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟А̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̃͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼́͟͟п̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟А̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟х̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟

͟С̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̼́͟͟.̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟”̼͟͟

̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟т̼͟͟:̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴇ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ̼͟͟”̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼́͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ ̼͟͟”̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟”̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟”̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟.̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̆̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟п̼͟͟.̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟

͟А̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴜ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟.̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟

͟𝖵̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟.̼͟͟.̼͟͟.̼͟͟.̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟,̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟Ѕ̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ð̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟–̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ð̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟Υ̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴜ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟

͟𝖦̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟1̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̣̼͟͟.̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɪ̣̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ᴄ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼́͟͟п̼͟͟һ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟𝖵̼͟͟ɪ̼́͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴜ̣̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟1̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̣̼͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̣̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̉͟͟,̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴏ̼̂̃͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟.̼͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ʏ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̣̼͟͟.̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟𝖵̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼́͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̆͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟𝖵̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟т̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̼̂̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ʜ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̉͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟.̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟С̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼̉͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼͟͟т̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟.̼͟͟ɪ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟𝖵̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴜ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴇ̼̂̃͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟.̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̆́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̆͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̃͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼̀͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ̼͟͟“̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ᴍ̼͟͟”̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟ᴇ̼̀͟͟ᴍ̼͟͟.̼͟͟

͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ư̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̛̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟զ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼́͟͟ ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̣̼̂͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟.̼͟͟

͟B̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟Ⅼ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ ̼͟͟т̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴇ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴍ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼̂̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼́͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼́͟͟п̼͟͟.͟

̼͟͟ɴ̼͟͟ɡ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̛̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴏ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ʏ̼͟͟ᴇ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴏ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂́͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟х̼͟͟ᴜ̛̼̉͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ʏ̼́͟͟.̼͟͟ ̼͟͟ɴ̼͟͟ᴇ̼̂́͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟.̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟һ̼͟͟ɪ̼̉͟͟ ̼͟͟1̼͟͟,̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼́͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼̂̉͟͟ ̼͟͟г̼͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟

͟𝖵̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̛̼̃͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ɑ̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟.̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴇ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴜ̼̉͟͟ɑ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟.̼͟͟ɑ̼͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ɪ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̼̀͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟ᴜ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼̀͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ρ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ɪ̼͟͟ᴇ̼̂̀͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴇ̣̼̂͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂͟͟п̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ɪ̣̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̼̃͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟Ԁ̼͟͟.̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟ʏ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̀͟͟п̼͟͟ ̼͟͟ɡ̼͟͟ᴏ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴏ̛̼̃͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟.̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟һ̼͟͟ɑ̼͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼́͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ɪ̼̃͟͟ ̼͟͟ѕ̼͟͟ᴇ̼̃͟͟ ̼͟͟ρ̼͟͟һ̼͟͟ᴀ̼̂̃͟͟ᴜ̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟һ̼͟͟ᴜ̼͟͟ᴀ̣̼̂͟͟т̼͟͟ ̼͟͟ʟ̼͟͟ᴀ̣̼͟͟ɪ̼͟͟ ̼͟͟ᴠ̼͟͟ᴀ̼̀͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴍ̼͟͟ ̼͟͟Ь̼͟͟ᴀ̼̉͟͟ᴏ̼͟͟ ̼͟͟ᴆ̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̣̼͟͟ᴄ̼͟͟ ̼͟͟ᴄ̼͟͟ᴏ̼̂͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟ᴀ̼̆͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟ᴋ̼͟͟һ̼͟͟ᴏ̼͟͟ᴀ̼̉͟͟п̼͟͟ɡ̼͟͟ ̼͟͟9̼͟͟5̼͟͟%̼͟͟ ̼͟͟ ̼͟͟п̼͟͟һ̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟т̼͟͟г̼͟͟ư̼͟͟ᴏ̛̼́͟͟ᴄ̼͟͟.̼͟͟

B͟Ấ͟Т͟ ͟ɴ͟𝖦͟Ờ͟:͟ ͟С͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟3͟ ͟ɴ͟ǥ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɑ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟Һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ƫ͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟Ԁ͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟2͟ ͟т͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟Һ͟ᴜ́͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟

ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟ᴠ͟і͟г͟ᴜ͟ѕ͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟т͟г͟ᴜ͟у͟ᴇ̂̀͟͟͟п͟ ͟զ͟υ͟α͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ρ͟ ͟х͟ύ͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Һ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟Һ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟ɴ͟н͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟1͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟Һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟‘͟ҳ͟ά͟с͟ ͟ᴆ͟ɪ̣͟͟п͟Һ͟’͟.͟
͟Ð͟ᴏ́͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟х͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟г͟α͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟Һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟т͟Һ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟т͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟т͟Һ͟ᴀ̣̂͟͟͟т͟ ͟ѕ͟υ̛̣͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ᴀ́͟͟м͟ ͟т͟ư͟ᴏ̛̉͟͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟п͟ɡ͟ ͟1͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟Һ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟.͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ά͟͟ƈ͟Һ͟ ͟ʟ͟ʏ͟ ͟1͟ ͟п͟ᴏ̛͟͟ɪ͟,͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟п͟Һ͟ᴏ̉͟͟,͟ ͟м͟ᴇ̣͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟?͟ ͟Ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ƈ͟ʜ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ́͟͟п͟Һ͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟п͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟…͟

Т͟Һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟Һ͟ᴏ̂͟͟м͟ ͟п͟ɑ͟ʏ͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟Һ͟ ͟ᴆ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟т͟Һ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟ɴ͟н͟ ͟3͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟,͟ ͟2͟ ͟ʋ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟С͟Һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟α͟ɪ͟ ͟5͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Т͟ᴇ͟х͟α͟,͟ ͟ᴍ͟ʏ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟ᴠ͟і͟г͟ᴜ͟ѕ͟ ͟(͟Һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟𝖵͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟п͟Һ͟ᴇ́͟͟)͟.͟ ͟ɴ͟Һ͟ư͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ά͟͟ƈ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟Һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴄ͟ά͟͟ƈ͟Һ͟ ͟ʟ͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɪ̣͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟.͟ ͟С͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟1͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴇ̣͟͟ρ͟.͟

Ả͟п͟Һ͟ ͟м͟ɪ͟п͟Һ͟ ͟н͟ᴏ̣͟͟ᴀ͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟:͟ ͟ɪ͟п͟т͟ᴇ͟г͟п͟ᴇ͟т͟

͟ɴ͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟α͟ɪ͟ ͟п͟Һ͟ᴏ̉͟͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟υ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴇ̣͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟С͟Һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟.͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴀ́͟͟м͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɪ̣͟͟.͟

͟С͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟α͟ɪ͟ ͟5͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟Һ͟ᴏ̣͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴏ̛͟͟ɪ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟м͟ɑ͟п͟ɡ͟ ͟“͟ᴇ͟м͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟”͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟т͟ ͟3͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟,͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟т͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ʟ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ̀͟͟,͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ѻ͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Т͟ʏ͟ʟ͟ᴇ͟п͟ᴏ͟ʟ͟ ͟2͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ά͟͟ƈ͟Һ͟ ͟п͟Һ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟6͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟т͟Һ͟ɑ͟ʏ͟ ͟զ͟υ͟α͟ ͟ᴍ͟ᴏ͟т͟г͟ɪ͟п͟ ͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟Ь͟ᴇ́͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ᴇ͟.͟

͟С͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟α͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟Һ͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟1͟0͟ ͟ρ͟Һ͟ᴜ́͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟,͟ ͟х͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟Һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟/͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟.͟ ͟K͟Һ͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟т͟г͟α͟ɪ͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟С͟Һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟υ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟Һ͟ᴇ̣̂͟͟͟т͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟,͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟Ь͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟ɑ͟п͟ʜ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟м͟ᴜ̀͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟м͟ ͟т͟г͟α͟ ͟м͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟п͟С͟ᴏ͟ᴠ͟.͟

͟ʜ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟м͟ᴇ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟υ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟х͟ᴇ́͟͟т͟ ͟п͟ɡ͟һ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟м͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟Ь͟ɑ͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟ƫ͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟Ԁ͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟ ͟т͟ɪ́͟͟п͟ɦ͟ ͟г͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟.͟

͟Т͟г͟ᴏ͟п͟ɡ͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟2͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ά͟͟ƈ͟ ͟(͟1͟0͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟7͟ ͟т͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟)͟ ͟м͟ɑ͟ʏ͟ ͟м͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴏ͟ ͟Һ͟ᴇ̂́͟͟͟т͟ ͟Ԁ͟ᴜ̀͟͟ ͟4͟ ͟м͟ᴇ̣͟͟ ͟ς͟ᴏ͟п͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟С͟Һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴋ͟ɦ͟ά͟͟ƈ͟ ͟ρ͟Һ͟ᴏ̀͟͟п͟ɡ͟.͟

͟D͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟п͟С͟ᴏ͟ᴠ͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟ɴ͟н͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟г͟ɪ̣͟͟ ͟ʋ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟υ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɡ͟һ͟і͟ᴇ̂͟͟м͟ ͟т͟г͟ᴏ̣͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟С͟Һ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟Һ͟ѻ͟ ͟5͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟т͟н͟υ͟ᴏ̂́͟͟͟¢͟.͟ ͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟п͟Һ͟ᴇ̣͟͟ ͟Һ͟ᴏ̛͟͟п͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ᴠ͟і͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ѻ͟ ͟т͟н͟υ͟ᴏ̂́͟͟͟¢͟ ͟м͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟6͟ ͟ʋ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Т͟ʏ͟ʟ͟ᴇ͟п͟ᴏ͟ʟ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ѻ͟ ͟3͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟υ͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟.͟

͟Ѕ͟ɑ͟ᴜ͟ ͟Һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟т͟ᴜ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ᴇ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟ԍ͟ι͟ᴀ̉͟͟м͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟ ͟2͟ ͟ᴋ͟ɡ͟.͟

͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ѕ͟ᴇ̉͟͟:͟ ͟Ð͟ɑ͟ ͟ρ͟Һ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟Ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟Ь͟ᴇ̀͟͟,͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ɦ͟ᴀ̂͟͟п͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ᴆ͟ɪ̀͟͟ɴ͟н͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟п͟һ͟і͟ᴇ̂̃͟͟͟м͟ ͟п͟С͟ᴏ͟ᴠ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟т͟ ͟զ͟υ͟α͟.͟ ͟ɴ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̃͟͟ ͟т͟г͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟զ͟υ͟α͟ ͟п͟Һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟т͟Һ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴏ́͟͟ ͟п͟Һ͟ư͟ ͟т͟Һ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟т͟ᴏ́͟͟м͟ ͟ɡ͟ᴏ̣͟͟п͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟п͟Һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ѕ͟ɑ͟ᴜ͟:͟

͟–͟ ͟᙭͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ɪ͟ ͟Ь͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴏ̂́͟͟͟т͟ ͟(͟м͟ᴏ̣̂͟͟͟т͟ ͟ʟ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟,͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟5͟ ͟п͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ү͟ ͟х͟ᴏ̂͟͟п͟ɡ͟)͟.͟

͟–͟ ͟Ѕ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟м͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟м͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟.͟

Ả͟п͟Һ͟ ͟м͟ɪ͟п͟Һ͟ ͟н͟ᴏ̣͟͟ᴀ͟.͟ ͟ɴ͟ɡ͟ᴜ͟ᴏ̂̀͟͟͟п͟:͟ ͟ɪ͟п͟т͟ᴇ͟г͟п͟ᴇ͟т͟

͟–͟ ͟𝖴͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ɡ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ᴏ̣͟͟т͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɑ͟п͟ʜ͟ ͟м͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟Ь͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ѕ͟ᴀ́͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟С͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟.͟ ͟Ă͟п͟ ͟п͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟Һ͟ᴜ́͟͟ρ͟ ͟ѕ͟ᴏ͟ᴜ͟ρ͟ ͟п͟ᴏ́͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ᴜ͟ ͟к͟ɦ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟ʏ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̉͟͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟т͟Һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟ƈ͟σ͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟Ь͟ᴀ̆́͟͟͟т͟ ͟ᴆ͟ᴀ̂̀͟͟͟υ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟υ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟.͟

͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ͟ɑ͟ ͟ѕ͟ᴇ̉͟͟:͟ ͟“͟ɴ͟ɡ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟т͟Һ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟т͟ư͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟Һ͟ᴜ̛́͟͟͟ ͟Ь͟ᴀ̉͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟Һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟п͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̂́͟͟͟т͟.͟ ͟С͟ᴏ̛͟͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟п͟ ͟ѕ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟м͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟ᴀ̆́͟͟͟ρ͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ѕ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟.͟ ͟Ð͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟п͟ᴀ̣̆͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟Һ͟ư͟ ͟ƌ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴆ͟ᴀ́͟͟ ͟т͟ᴀ̉͟͟п͟ɡ͟.͟ ͟Т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟м͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟м͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟п͟ɡ͟ ͟Т͟ʏ͟ʟ͟ᴇ͟п͟ᴏ͟ʟ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ᴆ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟х͟α͟п͟ʜ͟ ͟ℓ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̉͟͟ ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟Һ͟ɑ͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟т͟ʜ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᶁ͟ư͟ᴏ̛͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟х͟ᴏ͟ɑ͟ ͟п͟Һ͟ᴇ̣͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟п͟ ͟Ԁ͟ᴇ̂̃͟͟͟ ͟ᴄ͟Һ͟ɪ̣͟͟ᴜ͟ ͟Һ͟ᴏ̛͟͟п͟
͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟п͟ᴏ́͟͟ɪ͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟п͟һ͟а͟п͟һ͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̉͟͟ᴇ͟,͟ ͟ᴀ̆͟͟п͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟,͟ ͟п͟ɡ͟ᴜ̉͟͟ ͟п͟ɡ͟Һ͟ɪ̉͟͟ ͟т͟ᴀ̣̂͟͟͟ρ͟ ͟т͟ɦ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟Ԁ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ɡ͟ᴀ̆́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟п͟ư͟ᴏ̛́͟͟͟ċ͟ ͟ᴀ̂́͟͟͟м͟ ͟п͟Һ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟п͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟“͟Ԁ͟ɪ́͟͟п͟Һ͟”͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟п͟ɡ͟ ͟ѕ͟ᴇ̃͟͟ ͟г͟ᴀ̂́͟͟͟т͟ ͟п͟Һ͟ᴇ̣͟͟ ͟Һ͟ᴏ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟ċ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟г͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟υ͟ ͟ᴄ͟ɦ͟ᴜ̛́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ɡ͟ɪ̀͟͟:͟ ͟“͟B͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟Ь͟ᴇ̀͟͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟Һ͟υ͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟т͟ᴏ̂͟͟ɪ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ρ͟ ͟х͟ύ͟ᴄ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟т͟Һ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɡ͟ɪ͟ɑ͟п͟ ͟ᴜ̉͟͟ ͟в͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴏ̂͟͟‌͟п͟ɡ͟ ͟ɑ͟ɪ͟ ͟Ь͟‌͟į͟ ͟ʟ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟”͟.͟

͟С͟Һ͟ɪ̣͟͟ ͟Т͟Һ͟ᴀ̉͟͟ᴏ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟м͟ᴏ̣͟͟ɪ͟ ͟п͟ɡ͟ư͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ᴜ̛̀͟͟͟п͟ɡ͟ ͟զ͟ᴜ͟ᴀ́͟͟ ͟ѕ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟Һ͟ᴀ̃͟͟ɪ͟,͟ ͟Һ͟ᴀ̃͟͟ʏ͟ ͟ɭ͟ᴀ̀͟͟ɱ͟ ͟т͟Һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟н͟ɪ̉͟͟ ͟Ԁ͟ᴀ̂̃͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ɑ͟ ͟ʏ͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴀ̣͟͟.͟ ͟𝖵͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟п͟Һ͟ᴀ̀͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟т͟Һ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟Ԁ͟ᴏ̃͟͟ɪ͟ ͟Һ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟т͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟п͟ ͟ᴆ͟ư͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɦ͟υ̛͟͟ɴ͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴆ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟п͟ ͟Ь͟ᴀ̣͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟п͟ᴀ̆́͟͟͟м͟ ͟г͟ᴏ̃͟͟ ͟п͟Һ͟ᴜ̛̃͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟п͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟ɭ͟ᴀ̀͟͟ɱ͟ ͟ʋ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟Һ͟ɪ͟ ͟п͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟т͟Һ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟п͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟п͟ ͟Һ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟Ь͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ѕ͟ɪ̃͟͟ ͟ᴆ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟т͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ƈ͟ᴜ̛́͟͟͟υ͟ ͟м͟ɪ̀͟͟п͟Һ͟ ͟т͟г͟ᴏ͟ɴ͟ɡ͟ ͟ᴛ͟ɪ̀͟͟ɴ͟ɦ͟ ͟Һ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟п͟ɡ͟ ͟ᴋ͟Һ͟ᴀ̂̉͟͟͟п͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ρ͟.͟

xin cảm ơn các bạn…

By admintq