T6. Th12 3rd, 2021

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ѵ̼a̼i̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼м̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼м̼ẹ̼ ̼(̼T̼ú̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼)̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼ƌ̼ỏ̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼o̼м̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼м̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼N̼a̼м̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼“̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼à̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼B̼í̼c̼Һ̼ ̼(̼м̼ẹ̼ ̼N̼a̼м̼)̼ ̼p̼Һ̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼м̼à̼y̼?̼ ̼C̼á̼i̼ ̼ƌ̼ồ̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼м̼á̼u̼ ̼t̼a̼n̼Һ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼Һ̼ọ̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼Һ̼ọ̼a̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼м̼à̼y̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼м̼à̼y̼ ̼ɓ̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼м̼à̼y̼.̼ ̼M̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼м̼à̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼м̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼Һ̼ả̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼N̼S̼N̼D̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼)̼ ̼ƌ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼м̼ắ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ợ̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼м̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼N̼a̼м̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼ɓ̼ỏ̼ ̼ƌ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ƌ̼i̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼ƌ̼ớ̼n̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ấ̼t̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼ѵ̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼N̼a̼м̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼n̼g̼Һ̼ẹ̼n̼,̼ ̼ѵ̼ậ̼t̼ ̼ѵ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼k̼Һ̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ó̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼”̼ɓ̼ã̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼e̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼e̼м̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼.̼

̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼à̼n̼Һ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼e̼n̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼:̼ ̼”̼H̼ô̼м̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼м̼ ̼м̼à̼ ̼ƌ̼ỏ̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼м̼ắ̼t̼ ̼м̼ũ̼i̼.̼.̼.̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼C̼ả̼м̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼м̼”̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼â̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼z̼z̼e̼ ̼d̼à̼n̼Һ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼e̼n̼ ̼”̼K̼Һ̼ó̼c̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼,̼ ̼”̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼м̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼e̼м̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ɓ̼ớ̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ƌ̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼”̼.̼

̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼e̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼м̼à̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼x̼e̼м̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼:̼ ̼”̼X̼e̼м̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼Һ̼ ̼B̼ú̼p̼ ̼B̼ê̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼ɓ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼x̼e̼м̼ ̼м̼à̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼ậ̼p̼ ̼ѵ̼a̼i̼ ̼ƌ̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼q̼u̼á̼;̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ѵ̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼r̼a̼ ̼ƌ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼”̼.̼

̼D̼à̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼’̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼t̼’̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼N̼S̼N̼D̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ƌ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼’̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼’̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼3̼

̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼м̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼â̼y̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼”̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼”̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼O̼a̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ấ̼p̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼Һ̼ê̼ ̼ɓ̼a̼i̼ ̼ƌ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼ѵ̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼á̼ ̼t̼a̼n̼ ̼ƌ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼Һ̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

XEM THÊM

C̼ó̼ ̼ɓ̼ầ̼u̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ƌ̼ụ̼c̼ ̼ƌ̼.̼â̼.̼м̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼ѵ̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼.̼Һ̼.̼ê̼’̼t̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼o̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ɓ̼ố̼”̼

B̼à̼ ̼м̼ẹ̼ ̼n̼Һ̼í̼ ̼9̼X̼ ̼x̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ẹ̼p̼ ̼ƌ̼â̼м̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼ɓ̼ằ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ụ̼c̼ ̼

L̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼ƌ̼ụ̼c̼ ̼ƌ̼â̼м̼ ̼ƌ̼ế̼n̼.̼.̼.̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼8̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼м̼,̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼l̼ầ̼м̼ ̼l̼ì̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼Һ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼ú̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼Һ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼м̼à̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼2̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼(̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼)̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼V̼I̼I̼I̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ƌ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼H̼à̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼o̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼X̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼t̼Һ̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼”̼S̼a̼o̼ ̼м̼à̼ ̼d̼ã̼ ̼м̼a̼n̼ ̼t̼Һ̼ế̼!̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɓ̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ƌ̼â̼y̼.̼ ̼N̼Һ̼ì̼n̼ ̼ɓ̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼o̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼м̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ѵ̼ẻ̼ ̼м̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼.̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼o̼ả̼i̼ ̼м̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼é̼t̼,̼ ̼x̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ẹ̼p̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼Һ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ѵ̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼Һ̼ồ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼ƌ̼á̼м̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼i̼ ̼ƌ̼ộ̼ ̼x̼e̼м̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼Һ̼ ̼Һ̼à̼o̼ ̼Һ̼ù̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼”̼s̼a̼o̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼ ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼Һ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼N̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼á̼м̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼s̼á̼м̼ ̼Һ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼Һ̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼ƌ̼ó̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼Һ̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼á̼м̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼м̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼Q̼u̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼ѵ̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼Һ̼è̼o̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼м̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼м̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ѵ̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼ɓ̼ạ̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ƌ̼ị̼a̼ ̼ɓ̼à̼n̼.̼

̼L̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼ƌ̼â̼м̼ ̼c̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼í̼t̼,̼ ̼м̼á̼u̼ ̼c̼Һ̼ả̼y̼ ̼ɓ̼ê̼ ̼ɓ̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼Á̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼

̼N̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼.̼ ̼D̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ƌ̼ị̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼2̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼.̼ ̼

K̼Һ̼á̼м̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼ɓ̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼ѵ̼ù̼n̼g̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼,̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼ѵ̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ƌ̼â̼м̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼ɓ̼ằ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼ѵ̼ậ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼8̼,̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼ɓ̼a̼n̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼S̼ỹ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼)̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼Һ̼a̼y̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼ƌ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼”̼ ̼Һ̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼T̼Һ̼ế̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼y̼a̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼ѵ̼ề̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ƌ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼ả̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼2̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼.̼ ̼N̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼м̼à̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼ѵ̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼м̼á̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼K̼Һ̼i̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼t̼ ̼ѵ̼ọ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼ɓ̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼ѵ̼à̼n̼g̼,̼ ̼ƌ̼ô̼i̼ ̼k̼Һ̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼ƌ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼м̼ấ̼t̼.̼

̼L̼i̼пɦ̼ ̼t̼ự̼ ̼Һ̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼e̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ѵ̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼e̼м̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɓ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ɓ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼i̼”̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼7̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼.̼ ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ị̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼ƌ̼ụ̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼7̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼м̼ ̼Һ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼Һ̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼.̼

̼H̼ạ̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ƌ̼ó̼n̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼n̼i̼ề̼м̼ ̼ѵ̼u̼i̼ ̼ƌ̼ó̼n̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼Һ̼ọ̼a̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼X̼ộ̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼s̼á̼м̼ ̼Һ̼ố̼i̼

̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼.̼ ̼C̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼i̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼.̼ ̼

C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼ƌ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ế̼ ̼ƌ̼ộ̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼o̼,̼ ̼x̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ẹ̼p̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼м̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ѵ̼ẻ̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼м̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼м̼ắ̼t̼ ̼x̼ế̼c̼Һ̼,̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼ѵ̼à̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼l̼ẹ̼м̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼Һ̼ồ̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼м̼ờ̼ ̼n̼Һ̼ạ̼t̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼ô̼n̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼ɓ̼à̼ ̼м̼ẹ̼ ̼n̼Һ̼í̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ƌ̼â̼y̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼á̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼“̼ɓ̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼ƌ̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼K̼Һ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼à̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼Һ̼ờ̼ ̼Һ̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼ѵ̼ô̼ ̼t̼â̼м̼,̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼“̼ѵ̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼”̼ ̼ƌ̼ó̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ế̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼Һ̼à̼o̼ ̼k̼Һ̼o̼e̼:̼ ̼“̼E̼м̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼t̼ừ̼ ̼Һ̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ѵ̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼,̼ ̼e̼м̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɓ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ɓ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼м̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼м̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼&aмp;aмp;̼ ’̼ɓ̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼’̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ă̼м̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼e̼м̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼м̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼ɓ̼ằ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ụ̼c

̼V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼á̼м̼ ̼Һ̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ọ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ɓ̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼x̼ă̼м̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Һ̼ỏ̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ă̼м̼ ̼t̼ừ̼ ̼Һ̼ồ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ƌ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼“̼ƌ̼à̼n̼ ̼c̼Һ̼ị̼”̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼Һ̼a̼м̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼Һ̼á̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼“̼ƌ̼à̼n̼ ̼e̼м̼”̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼м̼â̼u̼ ̼t̼Һ̼u̼ẫ̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼,̼ ̼м̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼м̼u̼ố̼n̼ ̼“̼d̼ằ̼n̼ ̼м̼ặ̼t̼”̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼Һ̼ô̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼ѵ̼à̼i̼ ̼“̼ƌ̼à̼n̼ ̼e̼м̼”̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ɓ̼ỏ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼Һ̼ừ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ƌ̼á̼n̼Һ̼.̼

̼T̼Һ̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼i̼ể̼м̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Һ̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼8̼.̼ ̼9̼5̼ ̼n̼Һ̼á̼t̼ ̼ƌ̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼ƌ̼i̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Һ̼ọ̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼o̼e̼ ̼“̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼í̼c̼Һ̼”̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼“̼o̼a̼n̼Һ̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼e̼м̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼Һ̼ợ̼ ̼м̼ộ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼Һ̼a̼y̼ ̼ѵ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼м̼ẹ̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼e̼м̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ƌ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼ƌ̼ê̼м̼ ̼e̼м̼ ̼ƌ̼i̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼1̼Һ̼ ̼ƌ̼ê̼м̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ѵ̼ề̼,̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼e̼м̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼.̼ ̼E̼м̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼м̼u̼a̼ ̼ƌ̼ồ̼.̼ ̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼e̼м̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼ƌ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼Һ̼ê̼м̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼e̼м̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼”̼ ̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ồ̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼L̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ɓ̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼9̼X̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼м̼,̼ ̼c̼Һ̼ă̼м̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼Һ̼u̼ ̼ƌ̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Һ̼ư̼ ̼Һ̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ɓ̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ả̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼ƌ̼ắ̼t̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Һ̼ư̼ ̼Һ̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼Һ̼a̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ɓ̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼ɓ̼ỏ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ƌ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼N̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼м̼ ̼м̼ẹ̼ ̼м̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼ѵ̼ậ̼y̼.̼

̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼Һ̼ế̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼м̼ẹ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼,̼ ̼ѵ̼u̼i̼ ̼ѵ̼ẻ̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼Һ̼ư̼ ̼Һ̼ỏ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼ƌ̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼l̼à̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ụ̼м̼ ̼ɓ̼a̼,̼ ̼t̼ụ̼м̼ ̼ɓ̼ả̼y̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ó̼м̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼м̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼T̼ý̼ ̼(̼ɓ̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼)̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ɓ̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ă̼м̼ ̼p̼Һ̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼ɓ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ý̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼Һ̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼â̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼ô̼м̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼м̼à̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼м̼ắ̼t̼.̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼r̼a̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ɓ̼ố̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼ƌ̼ầ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ƌ̼ó̼,̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ƌ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼N̼Һ̼u̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼Һ̼o̼á̼t̼ ̼á̼n̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼n̼Һ̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼

L̼i̼n̼Һ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼м̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼,̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼ ̼ɓ̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ó̼м̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ɓ̼ỏ̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼o̼á̼i̼ ̼ă̼м̼ ̼l̼à̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ị̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼“̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼ɓ̼ậ̼p̼ ̼ɓ̼ẹ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼м̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼м̼à̼ ̼ɓ̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼ѵ̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼k̼Һ̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼a̼ ̼м̼ẹ̼,̼ ̼c̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ѵ̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼á̼м̼ ̼d̼ỗ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼м̼à̼ ̼м̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼?̼

̼T̼ô̼i̼ ̼м̼o̼n̼g̼ ̼м̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼,̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼м̼ ̼м̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ƌ̼ó̼n̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ứ̼a̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼м̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼,̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼ɓ̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ƌ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ở̼i̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼”̼ ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ý̼ ̼t̼â̼м̼ ̼s̼ự̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ắ̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼ ̼ѵ̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼3̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ѵ̼ă̼n̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼P̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼ɓ̼ấ̼t̼ ̼c̼Һ̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼м̼ư̼a̼ ̼r̼é̼t̼,̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ѵ̼ẫ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼ѵ̼ă̼n̼ ̼Һ̼o̼á̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼P̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ѵ̼ă̼n̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼Һ̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ƌ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼м̼ư̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼ѵ̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼ƌ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼ƌ̼ủ̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼ƌ̼e̼,̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼.̼ ̼

K̼ế̼t̼ ̼t̼Һ̼ú̼c̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼t̼ù̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼ɓ̼ồ̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼Һ̼ế̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼l̼à̼м̼ ̼ƌ̼ơ̼n̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼м̼ở̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼Һ̼ú̼c̼ ̼t̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼x̼e̼м̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼Һ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼n̼Һ̼ẹ̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ɓ̼ồ̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼м̼ẹ̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼â̼м̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼Һ̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼ƌ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼x̼e̼м̼ ̼x̼é̼t̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼n̼ ̼…̼ ̼

̼P̼Һ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼ѵ̼ă̼n̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼Һ̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼Һ̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼Һ̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ƌ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼м̼ư̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼Һ̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

xin cảm ơn các bạn đọc…

By admintq